و آخرین پست از مرتضی پاشایی

و آخرین پست از مرتضی پاشایی

مرتضی پاشایی عزیز روحت شاد … وصیت نامه زنده یاد مرتضی پاشایی …

 

Morteza Pashaei - Rip

 

شاید این آخرین مطلبی باشه که از مرتضی پاشایی در وب سایت ما منتشر میشه دیگه نمیتونیم بنویسیم آهنگ جدید مرتضی پاشایی اما مطمئن هستیم که یادت و آهنگات همیشه توی قلبمون هست…

خبر : مرتضی پاشایی خواننده پاپ امروز در بیمارستان بهمن در اثر ایست قلبی ناشی از بیماری سرطان معده در گذشت…

تیم وب سایت ایران موزیک (IRNM) به تمامی طرفداران و اهالی موسیقی به خصوص پدر و مادر این هنرمند نازنین مصیبت وارده را تسلیت عرض مینماید…

&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۱۶;&#۶۵۲۶۴; : &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۲۶۱; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۰۰;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۰۰;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۰;&#۶۵۱۹۷;&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۰۵;
&#۶۵۲۰۳;&#۶۴۳۴۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۴۹; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۶۱; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۲; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۴۵; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۴۲; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۰;
&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۲; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۰۵; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۰; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۴۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۸;
&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۲۶۱; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۲۶۲; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۹۶;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۴۵; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۵; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۱۸; &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۹۶;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۰;
&#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۶۵; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۶۵; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۶۷;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۶۱;
&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۴;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۹۶;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۷۴;
&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۰۵; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۴۹; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۱۹۹;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۱۶۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۴۲;
&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۰; . &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۴۰۳; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۶۱; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۶۵; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۶۵; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۶; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۹;
&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۶۱; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۶۵; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۶۱; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۲; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۵; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴;
&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۴;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۶; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۰۵; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۲۶۱; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۲۶۱; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۰۰; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۶۵; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹;
&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۰۰;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۰۰;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۰;…

 

دل دنیارو خون کردی

۴۱ : ۰۳
۳۲۰

  1. meysam

    مرتضی جان روشاد عزیز

    ۴+
  2. abbas

    عاشقتم مرتضی LOVE

    ۳+

شما هم می توانید دیدگاه خود را ارسال کنید

محبوب ترین های این ماه