خیلی جالبه از یاسین ترکی
بیوگرافی :

یاسین ترکی

یاسین ترکی