جون دلم از نیما شمس و حسین مخته و احمد ایراندوست
بیوگرافی :

حسین مخته

حسین مخته