نشکن دلو از فرخ فرجی
بیوگرافی :

فرخ فرجی

فرخ فرجی