بگو که زنده ایم از چارتار
بیوگرافی :

چارتار

چارتار